Ερώτηση: Πώς βλέπετε την οικονομική κρίση, τον αντίκτυπο της στη ΝΑ Ευρώπη και ιδιαίτερα στην Ελλάδα;

Απάντηση: Σε βραχυπρόθεσμη βάση η Ελλάδα αντιμετωπίζει λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης.
H ελληνική Κυβέρνηση έδρασε άμεσα για αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας στον χρηματοπιστωτικό τομέα, με την εγγύηση των καταθέσεων από 20.000 σε 100.000 ευρώ, με το νομοσχέδιο για την προστασία των δανειοληπτών και επίσης με την δέσμευση της κυβέρνησης για την στήριξη των τραπεζών με το ποσό των 28 δις ευρώ, η οποία θα βοηθήσει στην αύξηση της ρευστότητας. Παράλληλα, δουλεύουμε για την αποφυγή μεταφοράς των επιπτώσεων της κρίσης στην πραγματική οικονομία και την κατάρτιση ειδικών σχεδίων για τις πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους κλάδους που είναι καίριας σημασίας για την εθνική οικονομία, όπως ο τουρισμός και η ναυτιλία.


Ερώτηση: Ο ρόλος της Ε.Ε. στην παγκόσμια οικονομική κρίση;

Απάντηση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν σύνολο είναι η μεγαλύτερη αγορά του πλανήτη, απαρτιζόμενη από μερικές από τις ισχυρότερες οικονομίες. Συνεπώς, η στάση της και τα μέτρα που θα υιοθετήσει, δρουν καταλυτικά στην αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης.
Η Ευρώπη θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και να εξέλθει από την παρούσα οικονομική κρίση, μόνο αν εξακολουθήσει να δρα με συντονισμένο τρόπο, εντός του πλαισίου της ενιαίας αγοράς και της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ηγέτες των Κ-Μ της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στο τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να εξετάσουν, μεταξύ άλλων, την στάση που θα τηρήσει η ΕΕ στην σύνοδο κορυφής του G-20, στο Λονδίνο.
Σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και την προώθηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες ώστε να αποκατασταθούν κατάλληλοι και αποτελεσματικοί όροι χρηματοδότησης στην οικονομία.


Ερώτηση: Η ΝΑ Ευρώπη στην πρόσφατη διεθνή οικονομική κρίση.

Απάντηση: Αναμφισβήτητα, τα περισσότερα κράτη της ΝΑ Ευρώπης έχουν επηρεαστεί με διαφορετικό τρόπο από την οικονομική κρίση και τούτο είναι ίσως αναπόφευκτο. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης αυτής βεβαίως εναπόκειται στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εμπλεκόμενες χώρες, είτε μεμονωμένα, είτε στο πλαίσιο των διαφόρων διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουν.
Καταλυτικό ρόλο για την παραμονή των επενδυτών στις χώρες της περιοχής έχει η παροχή εγγυήσεων και κινήτρων, καθώς και τα υγιή τραπεζικά συστήματα. Οι ελληνικές τράπεζες, έμπρακτα έχουν αποδείξει ότι η παρουσία τους σε αυτές τις χώρες αποτελεί στρατηγική επιλογή, και συνεπώς θα την διατηρήσουν και θα την ενισχύσουν.


Ερώτηση: Η θέση της Ελληνικής επενδυτικής και επιχειρηματικής κοινότητας στη Σερβία σε αυτούς τους δοκιμαζόμενους καιρούς.

Απάντηση: Η Ελλάδα είναι σήμερα ο πρώτος ξένος επενδυτής στη Σερβία. Σε διάστημα μιας δεκαετίας έχουν πραγματοποιηθεί επενδύσεις αξίας άνω των € 2,5 δις, ενώ στη σερβική αγορά δραστηριοποιούνται περισσότερες από 200 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων με πλέον των 27 χιλιάδων Σέρβων υπαλλήλων. Η ελληνική επιχειρηματική παρουσία στη Σερβία είναι δυναμική, συνεχής, και θα ενισχυθεί και στο μέλλον.


Ερώτηση: Ποια τα νέα ελληνικά επενδυτικά και επιχειρηματικά πλάνα στη Σερβία στο προσεχές μέλλον;

Απάντηση: Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης σας, και αναφορικά με την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικής παρουσίας, απαραίτητη είναι η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού και επιχειρηματικού κλίματος.
Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν ευκταίο να εξαλειφθούν και τα τελευταία γραφειοκρατικά προβλήματα, αλλά και να προστατευθούν αποτελεσματικότερα οι επενδύσεις ελληνικών συμφερόντων στη χώρα. Επενδυτές διατιθέμενοι να δραστηριοποιηθούν στη Σερβία υπάρχουν.
Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Σερβίας ανακοίνωσε την εφαρμογή της Στρατηγικής Ανάπτυξης Ανταγωνιστικών και Καινοτόμων ΜΜΕ για το 2009. Πρόκειται για μία σημαντική πρωτοβουλία, η οποία πιστεύω ότι θα συμβάλει στην τόνωση της αποτελεσματικότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.


Ερώτηση: Οι ελληνικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη Σερβία αποσύρουν τα κεφαλαία τους και επιστρέφουν;

Απάντηση: Όπως προανέφερα, οι ελληνικές τράπεζες έμπρακτα έχουν αποδείξει ότι η παρουσία τους στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης αποτελεί στρατηγική επιλογή.
Έχουν με πολύ κόπο κατακτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς, τα οποία σκοπεύουν να διατηρήσουν. Ούτε οι μαζικές απολύσεις, ούτε το κλείσιμο της στρόφιγγας των χρηματοδοτήσεων είναι στις προθέσεις τους.
Αντίθετα, στο μέτρο που τους αναλογεί, θα συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της σταθερότητας και στον περιορισμό της ανασφάλειας που η χρηματοπιστωτική κρίση έχει δημιουργήσει.
Απαραίτητο είναι να τονιστεί ότι, παρά τη δυσμενή παγκόσμια οικονομική συγκυρία, οι ελληνικές τράπεζες, κατά το 2008, κατέγραψαν δείκτες ισχυρής ανάπτυξης. Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας υπήρξε περισσότερο συντηρητικός και λιγότερο ριψοκίνδυνος κι έτσι σήμερα δεν εμφανίζεται εκτεθειμένος όπως άλλες τράπεζες της Κεντρικής ή Δυτικής Ευρώπης.


Ερώτηση: Το μέλλον του Διαδρόμου Χ.

Απάντηση: Αναφορικά με τον Παν-Ευρωπαϊκό Διάδρομο Χ, επισημαίνω ότι η Ελλάδα έχει συμφωνήσει να συνεισφέρει 100 εκατ. € για την κατασκευή του νοτίου τμήματος του στη Σερβία. Άποψη μου είναι ότι το έργο αυτό θα δώσει σημαντική ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών, καθώς και στις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις. Παράλληλα θα ενώσει την Σερβία με τα μεγαλύτερα δίκτυα μεταφορών της Ευρώπης και θα ενδυναμώσει τους δεσμούς της με την Ε.Ε. Η ελληνική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως το σχέδιο αυτό. Βρισκόμαστε σε συνεχή διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να ολοκληρωθούν σε σύντομο χρόνο οι διαδικασίες, έτσι ώστε σε διάστημα τριών ετών να ολοκληρωθεί το έργο.