ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Θέμα : Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης.


Σύμφωνα με το Ν. 3044/2002, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3212/2003, ο κύριος ακινήτου, για το οποίο έχει εκδοθεί τίτλος Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, μπορεί να μεταφέρει τον συντελεστή αυτόν σε άλλο ακίνητο ή σε άλλη θέση του ιδίου ακινήτου. Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά πραγματοποιείται, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους νόμους, σε ακίνητο, που θα πρέπει να βρίσκεται μέσα σε Ζώνη Υποδοχής Συντελεστή (Ζ.Υ.Σ.), όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας, μετά από γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν καθοριστεί οι κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενες Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης, με αποτέλεσμα οι κάτοχοι των τίτλων αυτών να κατέχουν απλά έγγραφα, χωρίς κανένα ουσιαστικό αντίκρυσμα και να μην μπορούν να εκμεταλλευτούν το δικαίωμα, που η πολιτεία τους έχει αναγνωρίσει.
Ήδη πολλοί δικαιούχοι τίτλων Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης, απογοητευμένοι από την απραξία του κράτους, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια, επιδιώκοντας την εις χρήμα αποζημίωσή τους.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
Υπάρχει πρόθεση και προγραμματισμός να υλοποιηθούν οι νομοθετικές προβλέψεις, ώστε να χωροθετηθούν επιτέλους οι Ζ.Υ.Σ., να μεταφερθούν οι συντελεστές δόμησης και να υλοποιηθούν οι τίτλοι, που κατέχουν οι δικαιούχοι;

Ημερομηνία Ο ερωτών Βουλευτής


ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ